David Mccandless مجموعه داده های پیچیده (مانند هزینه های نظامی در سراسر جهان ,…) را به نمودار هایی زیبا و ساده تبدیل میکند

که این نمودار ها الگوها و ارتباطاتی نادیدنی را آشکار می سازد.

او طرح خوب(Good Design) را بهترین  راه برای پیمایش مقدار زیادی اطلاعات عنوان می کند .

این شیوه ممکن است دید ما نسبت به دنیا را عوض کند .

توضیح:
TED یک مجموعه همایش جهانی است با هدف گسترش دادن ایده ها در زمینه های مختلف.
ویدیو ی پیش رو یکی از بهترین سخرانی های TED بود که تاکنون دیده ام.
برای دیدن صفحه ی اصلی این ویدیو اینجا کلیک کنید .