دسته: کمی عمیق تر

سینگولاریتی

  سینگولاریتی :پیوند انسان و ماشین آیا زمانی می‌رسد که هوش مصنوعی بر هوش انسان غلبه کند ؟یا هوش انسان به صورت ترکیبی از ماشین و انسان توسعه داده شود؟ امروزه گروهی از دانشمندان...

بیشتر