David Mccandless مجموعه داده های پیچیده (مانند هزینه های نظامی در سراسر جهان ,…) را به نمودار هایی زیبا و ساده تبدیل میکند که این نمودار ها الگوها و ارتباطاتی نادیدنی را آشکار می...

بیشتر