بعضی از آدم ها روز شون رو با یکنواختی معمولی روزمره  شروع میکنن ، از خواب پا میشن و اگه مثل من باشن ، اول یه سر به تلگرام میزنن تا از چتای دیده...

بیشتر